Įgaliotasis atstovas Lietuvoje:

UAB “Interlux IVD”

Gamintojas:


www.conceiveplus.com 

SASMAR Sprl
40-42 rue de l'Association
B-1000. Briuselis, Belgija

Už miegamojo durų

Gyd. R.Gri­cius: "Con­cei­ve Plus" yra švel­nus ­lub­ri­kan­tas, ku­rį sau­gu nau­do­ti ne tik no­rint pa­sto­ti. Tai pui­ki kas­die­nė p­rie­mo­nė, kad ly­ti­nis ak­tas bū­tų sklan­dus ir ma­lo­nus."

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) duo­me­ni­mis apie 10-15 proc. po­rų su­si­du­ria su ne­vai­sin­gu­mo prob­le­mo­mis. 10-25 proc. jau tu­rin­čių vie­ną vai­ką šei­mų ne­ga­li pa­sto­ti pa­kar­to­ti­nai. Dėl ne­vai­sin­gu­mo pa­sau­ly­je ken­čia 50-80 mln. žmo­nių.
Gy­ve­na­me tar­si la­bai at­vi­rai, ne tik su ar­ti­mai­siais, bet ir vie­šuo­se so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­si­pa­sa­ko­ja­me apie vis­ką: dar­bo ir na­mų prob­le­mas, ke­lio­nes ir sva­jo­nes, ap­ta­ria­me lai­ki­nus ir il­ga­lai­kius su­si­ža­vė­ji­mus ir t. t. "Bend­ra­tink­lių" ne­ste­bi­na klau­si­mai ir pra­šy­mai įvai­riau­sių pa­ta­ri­mų - nuo to, kaip pa­si­puoš­ti ei­nant į pa­si­ma­ty­mą, iki vi­sai in­ty­mių, ku­riuos ne­drą­su įvar­dy­ti žo­džiais akis į akį... Vy­rau­ja nuo­mo­nė, jog į ne­bū­tį nu­ėjo lai­kai, kai "sek­so ne­bu­vo", ir po­ros san­ty­kiai mie­ga­ma­ja­me tu­rė­jo lik­ti tarp jo sie­nų. Šian­dien, kai "žvaigž­dės ir žvaigž­du­tės" vie­šai aiš­ki­na­si mei­lės san­ty­kius ir ne­sid­ro­vi at­vi­rau­ti apie pir­muo­sius nėš­tu­mo tes­tų re­zul­ta­tus, at­ro­dy­tų, ne­bė­ra da­ly­kų, apie ku­riuos žmo­nės dro­vė­tų­si kal­bė­ti su gy­dy­to­jais. Ta­čiau ar ti­krai taip? Ar kai ku­rių pra­ban­gių ir ne to­kių pra­ban­gių mie­ga­mų­jų sie­nos mė­nuo po mė­ne­sio ne­gir­di skau­džių nu­si­vy­li­mo rau­dų dėl dar kar­tą ati­to­lu­sios vil­ties su­lauk­ti vai­ke­lio? De­ja, šiuo skaus­mu be­veik ne­si­da­li­ja­ma nei so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, nei su ar­ti­miau­siais drau­gais. Po­ros vie­nat­vė ku­rį lai­ką dangs­to­ma pa­sau­lio pa­ži­ni­mo, kar­je­ros sie­kiais, ta­čiau ne­tru­kus ten­ka įsi­ti­kin­ti, jog čia esa­ma tik men­kos da­lies tie­sos, nes la­bai ne­re­tai to­kios po­ros iš­sis­ki­ria...

Me­no­pau­zė vie­toj lau­kia­mo nėštumo
Nors ir nuo­lat ban­do­ma pa­gra­žin­ti sta­tis­ti­ką, Lie­tu­vos de­mog­ra­fi­nė pa­dė­tis - bau­gi­nan­ti. Iš dar ne­iš­vy­ku­sių į už­sie­nį po­rų, ku­rios pa­gal am­žių ga­lė­tų gim­dy­ti vai­kus, apie 50 tūkst. - ne­vai­sin­gų. Kas­met to­kių šei­mų pa­dau­gė­ja dviem tūks­tan­čiais. 1 iš 5 vai­sin­gų po­rų pa­sto­ti pri­rei­kia dau­giau kaip me­tų, o per 90 proc. vy­res­nių nei 30 me­tų mo­te­rų na­tū­ra­liai pa­sto­ti pa­vyks­ta tik per 4 me­tus. Dau­ge­lis, ku­rios su­si­lau­kia vie­no vai­ke­lio, apie an­trą­jį jei­gu ir pa­sva­jo­ja, tai la­bai at­sar­giai - gal ka­da nors... Ir vėl at­ras­da­mos dau­gy­bę ar­gu­men­tų, ko­dėl an­trą­jį nėš­tu­mą rei­kė­tų ati­dė­ti. Ta­čiau po ke­le­rių me­tų, kai "ne­nu­mal­do­mai ima tik­sė­ti bio­lo­gi­nis lai­kro­dis", su­sig­rie­bia­ma, kad rei­kė­tų gim­dy­ti. De­ja, bū­na per vė­lu. Tai­gi, ar ti­krai nė­ra as­me­ni­nių da­ly­kų, ku­riems iš­siaiš­kin­ti gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te žmo­nės pri­stin­ga ne tik drą­sos, bet ir iš­pru­si­mo?

...
Bal­ti­jos ir Ame­ri­kos kli­ni­kos aku­še­ris gi­ne­ko­lo­gas Ri­man­tas Gri­cius sa­ko, kad šei­mų vai­sin­gu­mo prob­le­mų kuo to­liau, tuo dau­gė­ja. Kar­tais po­ros ma­no, jog no­rint pa­sto­ti pa­kan­ka tik pa­no­rė­ti ir nu­sto­ti var­to­ti kon­tra­cep­ti­nes prie­mo­nes. De­ja, sta­tis­ti­ka ro­do, kad re­tai ku­riems taip sklan­džiai pa­vyks­ta. Iš šim­to svei­kų po­rų per vie­ną mė­ne­sį ga­li pa­sto­ti tik apie 15. Li­ku­sios - per ki­tus 11 mė­ne­sių. Jei­gu po­ra vi­sus me­tus gy­ve­na re­gu­lia­rų ly­ti­nį gy­ve­ni­mą ir ne­nau­do­ja ap­sau­gos prie­mo­nių, ta­čiau mo­te­ris ne­pas­to­ja, va­di­na­si, jiems rei­kia su­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta, kreip­tis į gy­dy­to­jus.
Vie­na iš po­rų ne­vai­sin­gu­mo prie­žas­čių ta, kad vis dau­giau mo­te­rų pir­ma pla­nuo­ja kar­je­rą, o tik pa­skui - mo­ti­nys­tę. Per pir­muo­sius tris mo­ters gy­ve­ni­mo de­šimt­me­čius jos ga­li­my­bė pa­sto­ti su­ma­žė­ja be­ne 10 kar­tų. Ty­ri­mai liu­di­ja, kad 30-me­tės or­ga­niz­me lie­ka tik 12 proc. kiau­šia­ląs­čių, o 40-me­tės - vos 3 pro­cen­tai. "Tai­gi apie bio­lo­gi­nį lai­kro­dį kal­ba­ma ne vel­tui. Kad sper­ma­to­zoi­das ga­lė­tų pa­siek­ti ir ap­vai­sin­ti kiau­šia­ląs­tę, rei­kia ypa­tin­gų są­ly­gų. Mo­te­riai po 40 me­tų ga­li­my­bių su­si­lauk­ti vai­ke­lio ge­ro­kai su­ma­žė­ja. Juo la­biau - pir­mo­jo. Kai 45-46 me­tų mo­te­rys krei­pia­si į ma­ne dėl mė­ne­si­nių cik­lo su­tri­ki­mų, ne­re­tai ten­ka kons­ta­tuo­ti pra­si­dė­ju­sią me­no­pau­zę, - sa­ko gy­dy­to­jas. - Mo­ters vai­sin­gu­mui įta­kos tu­ri ne tik am­žius, bet ir al­ko­ho­lio, ni­ko­ti­no, nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mas, lė­ti­nės li­gos ir joms gy­dy­ti var­to­ja­mi vais­tai, dar­bo ap­lin­ka ir po­bū­dis, kū­no svo­ris ir ki­ti veiks­niai. Vie­nin­te­lis lū­kes­čius pa­tei­si­nan­tis pa­ta­ri­mas - gim­dy­ti pa­lan­kiau­siu mo­ti­nys­tei lai­ku, kai or­ga­niz­mas ge­riau­siai tam pa­si­ren­gęs."

Kom­piu­te­ris ant ke­lių ir vyriškumas
Kū­di­kio pra­dė­ji­mo pro­ce­sui svar­būs abu par­tne­riai. Ne­ver­tė­tų pa­mirš­ti, kad bė­gant me­tams ne tik mo­ters, bet ir vy­ro vai­sin­gu­mo ly­gis menks­ta, jo sper­mos ko­ky­bė dėl įvai­raus ža­lin­go ap­lin­kos po­vei­kio kinta
. Moks­li­niai ty­ri­mai liu­di­ja, kad Eu­ro­pos vy­rų vai­sin­gu­mo ro­dik­liai pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį pra­stė­ja. Lie­tu­vos vy­rai - taip pat ne iš­im­tis. Elek­tro­mag­ne­ti­nė spin­du­liuo­tė, sė­di­mas dar­bas, šil­do­mos au­to­mo­bi­lių kė­dės, ants­vo­ris, rie­bus mais­tas, men­kas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, mė­ga­vi­ma­sis pir­ti­mi ir alu­mi bei stip­res­niais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, rū­ky­mas - tai tik da­lis prie­žas­čių, dėl ku­rių bė­gant me­tams vy­rų ga­li­my­bės tap­ti tė­vais men­kė­ja. Jei­gu nie­kas ne­si­keis, da­bar­ti­nių pa­aug­lių, ku­rie iš­ti­sas die­nas pra­lei­džia su kom­piu­te­riu ant ke­lių ir mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ki­še­nė­je, sper­mos ko­ky­bė ga­li bū­ti pra­stes­nė nei jų tė­vų. "Vy­ro vai­sin­gu­mą le­mia sper­ma­to­zoi­dų kie­kis sper­mo­je ir jų ak­ty­vu­mas. Jei­gu sper­ma­to­zoi­dų per ma­žai ar­ba jie ne­ak­ty­vūs, po ly­ti­nio ak­to kiau­šia­ląs­tės ne­pa­sie­kia nė vie­nas iš jų, o jei pa­sie­kia, tai ne­su­ge­ba pra­sisk­verb­ti pro jos sie­ne­lę. Jei­gu ly­ti­nė ląs­te­lė ge­ne­tiš­kai ne­vi­sa­ver­tė, ji ne­ga­li ap­vai­sin­ti ar­ba ap­vai­si­ni­mas bai­gia­si per­si­lei­di­mu", - aiš­ki­na gy­dy­to­jas R.Gri­cius.
Po­ros, ku­rios pla­nuo­ja nėš­tu­mą, ži­no, kad nor­ma­laus mo­ters mens­trua­ci­nio cik­lo me­tu di­džiau­sia ti­ki­my­bė pa­sto­ti yra cik­lo vi­du­ry­je. Yra ži­no­ma, kad oo­ci­tas (ne­sub­ren­du­si mo­te­riš­ka ly­ti­nė ląs­te­lė) yra gy­vy­bin­gas apie par­ą po ovu­lia­ci­jos, o sper­ma­to­zoi­dai ga­li iš­lik­ti gy­vy­bin­gi iki 7 die­nų ir il­giau. Tai­gi, jei par­tne­riai san­ty­kiau­ja re­čiau nei kar­tą per sa­vai­tę, ti­ki­my­bė pa­sto­ti per 6 mė­ne­sius su­da­ro tik 17 pro­cen­tų. Spe­cia­liai pa­si­rink­tas ly­ti­nių san­ty­kių lai­kas ovu­lia­ci­jos me­tu re­tai ka­da duo­da re­zul­ta­tų, nes nu­sta­tant ovu­lia­ci­jos lai­ką gau­na­ma 2-3 die­nų pa­klai­da, be to, to­kie pla­nuo­ja­mi san­ty­kiai par­tne­riams ke­lia di­de­lį stre­są.

Ma­lo­nu­mas - be malonumo
Esa­ma da­ly­kų, ku­rie pa­ma­žu ga­li pa­plau­ti net di­džiau­sios mei­lės pa­ma­tus... Apie juos ne­re­tai žmo­nės dro­vi­si pri­si­pa­žin­ti ne tik gy­dy­to­jui, bet ir vie­nas ki­tam. Tai - ly­ti­nio gy­ve­ni­mo ne­sklan­du­mai, ku­riuos bū­tų ga­li­ma ne­sun­kiai pa­ša­lin­ti, jei­gu par­tne­riai apie tai at­vi­rai pra­bil­tų. JAV at­lik­to ty­ri­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, kad

...
skaus­mu ly­ti­nės su­ei­ties me­tu skun­dė­si 14,4 proc., lub­ri­ka­ci­jos su­tri­ki­mu - 18,8 proc. mo­te­rų. "Prob­le­mos, at­si­ran­dan­čios dėl makš­ties sau­su­mo, ga­na daž­nos. De­ja, ne­ma­žai mo­te­rų, ly­ti­nių san­ty­kių me­tu jau­čian­čių dis­kom­for­tą, lin­ku­sios apie tai nu­ty­lė­ti, ver­čiau ima veng­ti san­ty­kių, - tei­gia gy­dy­to­jas R.Gri­cius. - Dėl to ky­la tik dar dau­giau prob­le­mų, ku­rios la­bai grei­tai per­žen­gia mie­ga­mo­jo sie­nas ir virs­ta abi­pu­siu ne­pa­si­ten­ki­ni­mu, ne­su­ta­ri­mais. Makš­ties sau­su­mą, dėl ku­rio ly­ti­nių san­ty­kių me­tu jau­čia­mas perš­tė­ji­mas, skaus­mas, ga­li lem­ti įvai­rios prie­žas­tys: per ma­ža mo­te­riš­kų hor­mo­nų (es­tro­ge­nų) kon­cen­tra­ci­ja or­ga­niz­me, itin daž­ni ly­ti­niai san­ty­kiai, stre­sas, ša­lu­ti­nis vais­tų po­vei­kis, lė­ti­nis už­de­gi­mas, dėl am­žiaus at­si­ra­dę na­tū­ra­lūs or­ga­niz­mo pa­ki­ti­mai ir kt. Makš­ties sau­su­mu skun­džia­si įvai­raus am­žiaus mo­te­rys, tarp jų - ir jau­nos, il­gai mai­ti­nan­čios kū­di­kį. Jų krau­jy­je cir­ku­liuo­ja ma­žiau es­tro­ge­nų, to­dėl makš­ties glei­vi­nė sau­sė­ja. To­kių pat nu­sis­kun­di­mų tu­ri ir mo­te­rys, ku­rios gy­do­si nuo en­do­me­trio­zės ar­ba gim­dos mio­mų es­tro­ge­nų kie­kį or­ga­niz­me ma­ži­nan­čiais vais­tais. Dau­ge­lis žmo­nių, ku­riems ky­la ly­ti­nio gy­ve­ni­mo prob­le­mų, ne­tgi ne­lai­ko to su­tri­ki­mu. Jų bė­dos iš­aiš­kė­ja at­si­tik­ti­nai, ap­si­lan­kius pas spe­cia­lis­tą dėl vi­sai ki­tų ne­ga­la­vi­mų, pa­vyz­džiui, ne­rvin­gu­mo, ne­vi­sa­ver­tiš­ku­mo komp­lek­so, dep­re­si­jos, įvai­rių skaus­mų. Tik įsi­gi­li­nus į šių ne­ga­la­vi­mų prie­žas­tis pa­aiš­kė­ja, kad yra su­tri­kęs jų sek­sua­li­nis gy­ve­ni­mas."

Ypa­tin­gas lubrikantas
Su­pran­ta­ma, jog esant to­kiai si­tua­ci­jai po­ros sek­sua­li­nis gy­ve­ni­mas bei jų ga­li­my­bė pa­sto­ti komp­li­kuo­ja­si. Kaip jiems pa­dė­ti? "Makš­ties sau­su­mas - tai ne tik sek­sua­li­nio gy­ve­ni­mo trik­dis. Be­veik trys iš ke­tu­rių ban­dan­čių pa­sto­ti po­rų tei­gė tu­rin­čios prob­le­mų dėl makš­ties sau­su­mo. Dėl to ly­ti­niai san­ty­kiai tam­pa skaus­min­gi, ne­ma­lo­nūs, kar­tais jų me­tu ne­tgi pa­žei­džia­ma makš­ties sie­ne­lė, to­dėl pra­de­da­ma jų veng­ti, - sa­ko gy­dy­to­jas. - Iš­ei­tis pa­pras­ta - nau­do­ti lub­ri­kan­tus (glei­vi­nę pa­te­pan­čius pre­pa­ra­tus), ku­rie ap­sau­go makš­ties sie­ne­lę. Lub­ri­kan­tų yra įvai­rių. Kai ku­rių su­dė­ty­je yra me­džia­gų, nai­ki­nan­čių į makš­tį pa­kliu­vu­sius sper­ma­to­zoi­dus, to­dėl jie ga­li tap­ti kliū­ti­mi no­rin­tie­siems su­si­lauk­ti kū­di­kio. Kai į ma­ne krei­pia­si no­rin­čios su­si­lauk­ti kū­di­kio po­ros, re­ko­men­duo­ju "Con­cei­ve Plus" lub­ri­kan­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra su­ba­lan­suo­ti elek­tro­li­tai ir pH. Jis šiek tiek ma­ži­na makš­ties rūgš­tin­gu­mą ir su­da­ro pa­lan­kes­nes są­ly­gas vy­riš­koms ly­ti­nėms ląs­te­lėms pa­tek­ti į gim­dos kak­le­lį. Tai vie­nin­te­lis lub­ri­kan­tas, pa­pil­dy­tas svar­biais ląs­te­lių gy­vy­bin­gu­mui ir ap­vai­si­ni­mo pro­ce­sui kal­cio ir mag­nio jo­nais. Dėl to "Con­cei­ve Plus" yra sau­gus ne­tgi itin jau­triems sper­ma­to­zoi­dams. Šį švel­nų lub­ri­kan­tą pa­tar­ti­na nau­do­ti ne tik no­rint pa­sto­ti. Tai pui­ki kas­die­nė prie­mo­nė drė­kin­ti iš­sau­sė­ju­siai makš­ties glei­vi­nei, kad ly­ti­nis ak­tas bū­tų sklan­dus ir ma­lo­nus. Be to, "Con­cei­ve Plus" nė­ra rūgš­čių­jų po­li­me­rų, hor­mo­nų bei ki­tų ne­pa­gei­dau­ti­nų me­džia­gų."
Gy­dy­to­jas R.Gri­cius pri­si­me­na ne­se­niai kon­sul­tuo­tas šei­mas, ku­rioms pa­dė­jo bū­tent "Con­cei­ve Plus". "Krei­pė­si jau­ni su­tuok­ti­niai, ku­rie no­rė­jo kuo grei­čiau su­si­lauk­ti vai­ke­lio ir, kaip pa­tys sa­kė, la­bai dėl to sten­gė­si. Kai jau­nai mo­te­riai per pus­me­tį ne­pa­vy­ko pa­sto­ti, jie su­ne­ri­mo dėl ga­li­mo ne­vai­sin­gu­mo. Ga­liu pa­si­džiaug­ti, jog ši po­ra ne­tru­kus pra­dė­jo lauk­tis, o jiems pa­dė­jo la­bai pa­pras­ti da­ly­kai: fo­lio rūgš­tis, "Con­cei­ve Plus" ir ne to­kie daž­ni ly­ti­niai san­ty­kiai, nes sper­ma­to­zoi­dams rei­kia lai­ko su­bręs­ti", - pa­sa­ko­ja gy­dy­to­jas ir pri­du­ria, jog "Con­cei­ve Plus" nė­ra vais­tas. Tai - pa­gal­bi­nė prie­mo­nė, ku­ri ne­tu­ri jo­kio ša­lu­ti­nio po­vei­kio, bet pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti, su­ma­ži­na stre­są ir su­ku­ria makš­ty­je pa­lan­kią ter­pę, pa­de­dan­čią sper­ma­to­zoi­dams pa­siek­ti kiau­šia­ląs­tę. Ši prie­mo­nė pa­dė­jo ir vy­res­nio am­žiaus šei­mai, jau tu­rin­čiai pa­aug­lį sū­nų ir sva­jo­ju­siai apie du­kry­tę. Su­tuok­ti­niai jau ar­tė­jo prie ke­tu­rias­de­šimt­me­čio, mo­te­ris tu­rė­jo makš­ties sau­su­mo prob­le­mų, to­dėl "Con­cei­ve Plus" jiems bu­vo ti­kra iš­ei­tis, pa­dė­ju­si iš­spręs­ti ir ky­lan­čias san­tuo­ki­nio gy­ve­ni­mo prob­le­mas. "Ne­se­niai ga­vau ži­nu­tę, kad mo­te­ris lau­kia­si, - džiau­gia­si gy­dy­to­jas R.Gri­cius. - Lie­ka tik pa­lin­kė­ti, kad jie bū­tų lai­min­gi, sū­puo­da­mi pa­gran­du­ką.

Valentina Jakimavičienė / Lzinios.lt

Archyvas